Điều Khoản Sử Dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web của Công Ty TNHH Môi Trường Eco. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng này, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, và phần mềm, đều là tài sản của Công Ty TNHH Môi Trường Eco hoặc các bên cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

3. Sử Dụng Trang Web

  • 3.1 Nội Dung: Bạn được phép xem, tải xuống và in các tài liệu từ trang web này cho mục đích cá nhân, phi thương mại và có tham khảo nguồn gốc, với điều kiện bạn không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc thông báo quyền sở hữu nào khác.
  • 3.2 Cấm Đoán: Bạn không được sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

4. Tài Khoản Người Dùng

Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình và hạn chế truy cập vào máy tính của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm

Công Ty TNHH Môi Trường Eco không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của mình, sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra điều khoản này định kỳ để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi đăng các thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

7. Luật Áp Dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Email: congtymoitruongeco@gmail.com

Hotline: 0984 304 034

Công Ty TNHH Môi Trường Eco cam kết cung cấp một môi trường truy cập trực tuyến an toàn và bảo mật cho tất cả người dùng. Việc tuân thủ các điều khoản sử dụng này giúp chúng tôi duy trì trang web một cách tốt nhất cho tất cả mọi người.